• m_mohamadlu@yahoo.com

default controller در کدایگنایتر

اگر در فولدر controller پوشه ای ایجاد کرده اید و فایلهای php شما در آن پوشه قرار دارند ، احتمال اینکه با مشکل default controller  در کدایگنایتر 3 به بالا مواجه شده باشید زیاده .  علاوه بر رعایت اصول کدهای htaccess ، config و ... میبایست به مسیر زیر رجوع کرده و در خط حدود 300 تغییراتی در کدهای Router.php ایجاد نمایید .

codeigniter/system/core/Router.php

//if (sscanf($this->default_controller, '%[^/]/%s', $class, $method) !== 2)
if (!sscanf($this->default_controller, '%[^/]/%[^/]/%s', $directory, $class, $method) !== 2){
    $method = 'index';
}
//if ( ! file_exists(APPPATH.'controllers/'.$this->directory.ucfirst($class).'.php'))
if ( ! file_exists(APPPATH.'controllers'. DIRECTORY_SEPARATOR . $directory. DIRECTORY_SEPARATOR .ucfirst($class).'.php')){
  // This will trigger 404 later
  return;
}

 

ارسال نظر