• m_mohamadlu@yahoo.com

ارسال متغیر به تمام فایلهای view

اگر بخواهیم یک متغیر را به تمام فایل های view ارسال کنیم و از تکرار اون در هر ارسال پرهیز نماییم ، میتونیم در تابع __construct   ، از vars به این شکل استفاده کنیم :

$data['title'] = 'page';
$this->load->vars($data);

بعد در هر فراخوانی فایل view این متغیر بدون نوشتن data ارسال خواهد شد .

$this->load->view('page1');
$this->load->view('page2');
$this->load->view('page3'); 

 

ارسال نظر